All DFEH posters, brochures and fact sheets

General


DescriptionRevision DateLink
Complaint Flowchart - Employment

English Poster

Apr. 2018DFEH-A02P-ENG

Chinese Poster (就业投诉流程图)

Mar. 2019DFEH-A02P-CH

Korean Poster (고용 불만 제기 순서도)

Mar. 2019DFEH-A02P-K

Spanish Poster (ORGANIGRAMA DE QUEJAS EN EL EMPLEO)

Mar. 2019DFEH-A02P-SP

Tagalog Poster (FLOWCHART PANGREKLAMO PAMPAGTATRABAHO)

Mar. 2019DFEH-A02P-TG

Vietnamese Poster (SƠ ĐỒ QUY TRÌNH KHIẾU NẠI VỀ VIỆC LÀM)

Mar. 2019DFEH-A02P-VT
Complaint Flowchart - General

English Poster

Apr. 2018DFEH-A03P-ENG

Chinese Poster (投诉流程图)

Mar. 2019DFEH-A03P-CH

Korean Poster (불만 제기 순서도)

Mar. 2019DFEH-A03P-K

Spanish Poster (ORGANIGRAMA DE QUEJAS EN EL EMPLEO)

Mar. 2019DFEH-A03P-SP

Tagalog Poster (FLOWCHART PANGREKLAMO)

Mar. 2019DFEH-A03P-TG

Vietnamese Poster (SƠ ĐỒ QUY TRÌNH KHIẾU NẠI)

Mar. 2019DFEH-A03P-VT
Discrimination is Against the Law

English Brochure

Dec. 2017DFEH-A01B-ENG

Spanish Brochure

Sep. 2018DFEH-A01B-SP

Required Materials


DescriptionRevision DateLink
Employment Discrimination

English Poster

Dec. 2018DFEH-E07P-ENG

Accessible English Poster

Dec. 2018DFEH-E07P(A)-ENG

Chinese Poster (加利福尼亚州法律禁止工作场所歧视和骚扰)

Dec. 2018DFEH-E07P-CH

Korean Poster (캘리포니아 법은 직장 내에서의 차별과 괴롭힘을 금지하고 있습니다)

Dec. 2018DFEH-E07P-K

Spanish Poster (La ley Prohibe la Discriminacion y el Acoso en el Empleo)

Dec. 2018DFEH-E07P-SP

Accessible Spanish Poster

Dec. 2018DFEH-E07P(A)-SP

Tagalog Poster (Batas Ng California Na Nagbabawal Sa Lugar Ng Trabaho Ng Diskriminasyon At Panliligalig)

Dec. 2018DFEH-E07P-TG

Vietnamese Poster (Luật Ở California Cấm Kỳ Thị Và Sách Nhiễu Trong Sở Làm)

Dec. 2018DFEH-E07P-VT
Family Care and Medical Leave (CFRA Leave) and Pregnancy Disability Leave

English Poster

Mar. 2019DFEH-100-21ENG

Accessible English Poster

Mar. 2019DFEH-100-21(A)

Chinese Poster (家庭護理和醫療假(CFRA假)以及懷孕殘障假)

Mar. 2019DFEH-100-21CH

Korean Poster (가족부양 휴가 및 병가 (가주 가족 권리법 )와 출산 휴가)

Mar. 2019DFEH-100-21K

Spanish Poster (Cuidado Familiar Y Ausencia Médica (Cfra) Y Ausencia De Incapacidad Por Embarazo)

Mar. 2019DFEH-100-21SP

Accessible Spanish Poster (Cuidado Familiar Y Ausencia Médica (Cfra) Y Ausencia De Incapacidad Por Embarazo)

Mar. 2019DFEH-100-21(A)S

Tagalog Poster (Pagpapaalam Para Sa Pag-Aalaga Ng Pamilya At Mga Dahilang Medikal)

Mar. 2019DFEH-100-21TG

Vietnamese Poster (Nghỉ Bệnh Và Nghỉ Để Chăm Sóc Gia Đình (Cfra Leave) Và Nghỉ Vì Suy Yếu Khi Mang Thai)

Mar. 2019DFEH-100-21VT
Sexual Harassment Prevention: The Facts about Sexual Harassment
* Either the poster or the brochure can be distributed to employees to meet legal requirements

English Brochure

Dec. 2018DFEH-185-ENG

English Poster

Dec. 2018DFEH-185P-ENG

Accessible English Poster

Dec. 2018DFEH-185P(A)-ENG

Chinese Brochure (性骚扰)

Dec. 2018DFEH-185-CH

Korean Brochure (성희롱)

Dec. 2018DFEH-185-K

Spanish Brochure (Acosa Sexual: La Realidad Acerca del Acoso Sexual)

Dec. 2018DFEH-185-SP

Spanish Poster (Acoso Sexual)

Dec. 2018DFEH-185P-SP

Accessible Spanish Poster

Dec. 2018DFEH-185P(A)-SP

Tagalog Brochure (Sekswal Na Panliligalig)

Dec. 2018
DFEH-185-TG

Vietnamese Brochure (Xách Nhiễu Tình Dục)

Dec. 2018DFEH-185-VT
Transgender Rights in the Workplace (mandatory January 1, 2018)

English Poster

Nov. 2017DFEH-E04P-ENG

Accessible English Poster

Jun. 2018DFEH-E04P(A)-ENG

Chinese Poster

Jun. 2018DFEH-E04P-CH

Korean Poster

Jun. 2018DFEH-E04P-K

Spanish Poster

Jun. 2018DFEH-E04P-SP

Accessible Spanish Poster

Jun. 2018DFEH-E04P(A)-SP

Tagalog Poster

Jun. 2018DFEH-E04P-TG

Vietnamese Poster

Jun. 2018DFEH-E04P-VT
Your Rights and Obligations as a Pregnant Employee

English Poster

Jun. 2017DFEH-E09P-ENG

Accessible English Poster

Jun. 2018DFEH-E09P(A)-ENG

Chinese Poster (您作為懷孕員工的權利和義務)

Jun. 2017DFEH-E09P-CH

Korean Poster (임신한 직원의 권리와 의무)

Jun. 2017DFEH-E09P-K

Spanish Poster (Sus Derechos Y Obligaciones Como trabajadora Embarazada)

Jun. 2017DFEH-E09P-SP

Accessible Spanish Poster

Jun. 2018DFEH-E09P(A)-SP

Tagalog Poster (Ang Iyong Mga Karapatan At Mga Obligasyon Bilang Buntis Na Empleyado)

Jun. 2017DFEH-E09P-TG

Vietnamese Poster (Quyền Hạn Và Trách Nhiệm Của Nhân Viên Mang Thai)

Jun. 2017DFEH-E09P-VT

Employment


DescriptionRevision DateLink
California Family Rights Act

English Brochure

Aug. 2019DFEH-E03B-ENG

Spanish Brochure (Ley de Derechos de la Familia en California)

Jun. 2018DFEH-E03B-SP
Certification Health Care Provider for Pregnancy Disability Leave, Transfer, and/or Reasonable Accommodation

English Poster

Jul. 2018DFEH-E10P-ENG

Spanish Poster (Certificación Del Proveedor De Salud)

Jun. 2017DFEH-E10P-SP
CFRA Certification of Health Care Provider Form

English Poster

Mar. 2019DFEH-E11P-ENG

Spanish Poster (Concejo DeIgualdad En El Empleo Y La Vivienda Certificación Del Proveedor De Servicios DeSalud)

Mar. 2019DFEH-E11P-SP
Employment Discrimination Based on Disability

English Brochure

Dec. 2017DFEH-E01B-ENG

Spanish Brochure (Discriminación En El Empleo Basada En Discapacidad)

Jun. 2018
DFEH-E01B-SP
Fair Chance Act

English Poster

Sep. 2019DFEH-E12P-ENG

Spanish Poster

Jul. 2019DFEH-E12P-SP
Pregnancy Leave

English Brochure

Aug. 2019DFEH-E02B-ENG

Chinese Brochure (怀孕休假)

Jun. 2018DFEH-E02B-CH

Korean Brochure (임신휴가)

Jun. 2018DFEH-E02B-K

Spanish Brochure (Licencia Por Embarazo)

Jun. 2018DFEH-E02B-SP

Tagalog Brochure (Pagbabakasyon Ng Buntis)

Jun. 2018DFEH-E02B-TG

Vietnamese Brochure (Tạm Nghỉ Làm Vì Mang Thai)

Jun. 2018DFEH-E02B-VT
Sample Equal Employment Opportunity (EEO) Policy (PDF) Jul. 2018DFEH-EEO-ENG
Sample Equal Employment Opportunity (EEO) Policy (Word)
Jul. 2018DFEH-EEO-ENG
Workplace Harassment Prevention GuideMay 2017DFEH-E08P-ENG
Workplace Rights for Members of the Military and Veterans

English Poster

Dec. 2017DFEH-E05P-ENG

Accessible English Poster

Jun. 2018DFEH-E05P(A)-ENG

Spanish Poster (Derechos Laborales De Miembros Del Ejercitoy Veteranos)

Sep. 2018DFEH-E05P-SP

Accessible Spanish Poster

Jun. 2018DFEH-E05P(A)-SP

Housing


DescriptionRevision DateLink
Housing Rights Booklet: Know Your Top Fair Housing Rights (printed in English, Spanish, Vietnamese, Korean, Chinese, and Tagalog)
Apr. 2018
Disability Discrimination: California Fair Housing Laws Protect You From Discrimination

English Poster

Dec. 2017 DFEH-H05P-ENG

Accessible English Poster

Jun. 2018DFEH-H05P(A)-ENG

Spanish Poster (Póster Igualdad en la Vivienda - Discriminacion Debibo a Dicapacition)

Sep. 2018DFEH-H05P-SP

Accessible Spanish Poster

Jun. 2018DFEH-H05P(A)-SP
Fair Housing: You Are Protected Under California Law

English Brochure

Apr. 2019DFEH-H03B-ENG

Spanish Brochure (Igualdad en la Vivienda: Usted Esta Protegido Segun las Disposiciones de la Ley en California)

May 2019DFEH-H03B-SP
Fair Housing is the Law

English Poster

Apr. 2019 DFEH-H01P-ENG

Accessible English Poster

Apr. 2019DFEH-H01P(A)-ENG
Fair Housing is the Law-CondensedApr. 2019DFEH-H02P-ENG
Sexual Harassment: California Fair Housing Laws Protect You From Discrimination!

English Poster

Dec. 2017DFEH-H04P-ENG

Accessible English Poster

Jun. 2018DFEH-H04P(A)-ENG

Spanish Poster (Póster Igualdad en la Vivienda – Acoso Sexual)

Sep. 2018DFEH-H04P-SP

Accessible Spanish Poster

June. 2018DFEH-H04P(A)-SP

Business establishments (Unruh)


DescriptionRevision DateLink
Public Access Discrimination and Civil Rights (UNRUH)
English BrochureApr. 2019DFEH-U02B-ENG

Spanish Brochure (Derechos Civiles y Discriminacion en el Accesso a Lugares Publicos (UNRUH))

May 2019DFEH-U02B-SP
Unruh Civil Rights Act Fact Sheet
English PosterApr. 2019DFEH-U01P-ENG
Spanish PosterMay 2019DFEH-U01P-SP
Accessible English PosterApr. 2019DFEH-U01P(A)-ENG
Accessible Spanish PosterMay 2019DFEH-U01P(A)-SP

Hate violence (Ralph)


DescriptionRevision DateLink
Hate Violence and Civil Rights

English Poster

Dec. 2017DFEH-R01P-ENG

Accessible English Poster

Jun. 2018DFEH-R01P(A)-ENG

English Brochure

Dec. 2017 DFEH-R01B-ENG

Arabic Brochure ( والحقوق المدنية العنف بسبب الكراهية )

Dec. 2016DFEH-R01B-AR

Bengali Brochure (ঘৃণাজনিত সহিংসতা এবং নাগরিক অধিকার)

Dec. 2016DFEH-R01B-BG

Chinese Brochure (仇恨暴力和民权)

Jun. 2018DFEH-R01B-CH

Farsi Brochure ()

Dec. 2016DFEH-R01B-FA

Gujarati Brochure (ધિક્કારને કારણે હિંસા અને નાગિરક અધિકારો)

Dec. 2016DFEH-R01B-GJ

Hindi Brochure (नफरत के कारण हिंसा एवं नागरिक अधिक)

Dec. 2016DFEH-R01B-HI

Korean Brochure (증오범죄및민권)

Jun. 2018DFEH-R01B-K

Punjabi Brochure (ਨਫ਼ਰਤ ਅਧਾਰਤ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ)

Dec. 2016DFEH-R01B-PB

Sinhalese Brochure (වාර්ගික හිංසනය සහ සිවිල් අයිතිවාසිකම්)

Dec. 2016DFEH-R01B-SNH

Spanish Brochure (La Violencia Por Odio Y Los Derechos Civiles)

Jun. 2018DFEH-R01B-SP

Spanish Poster

Sep. 2018DFEH-R01P-SP

Accessible Spanish Poster

Sep. 2018DFEH-R01P(A)-SP

Tagalog Brochure (Karahasan Dala Ng Pagkamuhi & Mga Katarungang Pantao)

Jun. 2018DFEH-R01B-TG

Urdu Brochure ()

Dec. 2016DFEH-R01B-UR

Vietnamese Brochure (Hành Vi Bạo Lực Thù Ghét & Dân Quyền)

Jun. 2018DFEH-R01B-VT